2008BLANK

Konstföreningen 

AURA

Lund. Sweden
<<
 
Installation view at AURA - solo exhibition BLANK, 2008
BLANK


Catrin Andersson
Aura, LUND, Sweden 19/4-11/5 2008

Man's desire to control, identify, and thus understand their world is not new. Over time, however, scientific methods were refined and we can now get the most detailed information on everything from the microscopic to the cosmological.
Catrin Andersson is an artist who stands with one foot in the scientific world and the other in the subjective realm.
Scientifically obtained information on weather phenomena and various forms of natural scenarios occupy her interest but reformulated to the projection surfaces for their own fantasies. Her work takes up where science can not reach and allow thoughts of infinity, the time and parallel worlds to our own. Catrin Andersson works with drawing, photography and installations. BLANK exhibition at the Aura is a logical continuation of Andersson's artistic activities. Now the focus of the iceberg though absent in physical form. With BLANK she puts herself in a neutral position, from where working with clues, building up and bringing forward other aspects of the ice. The experience of its grandeur, the sublime in the intersection absolute beauty and devastation, is found such the sound that is heard in the exhibition context. The recording comes from the breakup between Antarctica and the world's largest iceberg B15A and "Ross Ice Shelf". The sound is captured with the seismic recording equipment, which includes low-frequency signals are not audible to human ears.

Upstairs are monumental pencil drawings and photographic works BLANK (folding). All work is based on a model of an iceberg. The drawings are based on the model's two sides and floor plan which she straightened out to re-merge them layer by layer. In relation to the endless accumulation of ice time before cases appear intricate network systems as abstractions of archaeological finds and the section of our prehistory. The photographs have been translated into foldingpoints of light, a spectrum that is made visible when the light breaks through a prism. The exhibition also presents the drawings of ice tropées that provide additional insights. A symbol of victory associated with the glossy surface of the ice becomes a grateful objects that reflect themselves in, a narcissistic dream with commercial potential.Catrin Andersson deal signed with rare craftsmanship. She chisels up and builds up ice faceted surfaces of reflections, shadows and breakpoints. With the same clarity she manages also combine research with artistic freedom.


Anna Johansson, art historian and curator

Text in Swedish:

Människans vilja att kontrollera, kartlägga och därigenom förstå sin värld är inte ny. Med tiden har däremot vetenskapens metoder förfinats och vi kan idag få den mest detaljrika information om allt från det mikroskopiska till det kosmologiska.
Catrin Andersson är en konstnär som står med ett ben i den vetenskapliga världen och det andra i den subjektiva sfären.
Vetenskapligt utvunnen information om väderfenomen och olika former av naturscenarier upptar hennes intresse men omformuleras till projektionsytor för egna fantasier. Hennes verk tar vid där vetenskapen inte når och tillåter tankar om oändligheten, undergången och om parallella världar till vår egen.


Catrin Andersson arbetar med teckning, installationer och fotografi. Utställningen BLANK på Aura är en logisk fortsättning på Anderssons konstnärliga verksamhet. Nu står isberget i fokus om än frånvarande i fysisk form. Med BLANK placerar hon sig i ett nolläge, varifrån hon med verken som ledtrådar bygger upp och lyfter fram andra aspekter av is. Upplevelsen av dess storslagenhet, i det sublima gränslandet mellan
absolut skönhet och förödelse, framkommer t.ex. i ljudet som hörs i utställningens bakgrund. Inspelningen kommer från Antarktis och uppbrottet mellan världens största isberg B15A och "Ross Ice Shelf". Ljudet är fångat med seismologisk inspelningsutrustning som upptar lågfrekventa signaler som inte är hörbara för det mänskliga örat. På övervåningen visas monumentala blyertsteckningar och fotoverket BLANK (folding). Samtliga verk tar sin utgångspunkt i en modell av ett isberg.
Teckningarna baseras på modellens två sidor och bottenplan vilka hon plattat ut för att åter sammanfoga dem lager på lager. I förhållande till isens oändliga ansamling tid förefaller verkens intrikata nätsystem som abstraktioner av arkeologiskt fynd och utsnitt av vår förhistoria. I fotoverket har Andersson översatt modellens vikpunkter i ljus, ett spektrum som synliggörs då ljus bryts genom ett prisma. I utställningen presenteras även teckningar av istroféer som bidrar med ytterligare infallsvinklar. En symbol för seger förenad med isens högblanka yta blir ett tacksamt objekt att spegla sig i, en narcissistisk dröm med kommersiell potential.


Catrin Andersson hanterar tecknandet med sällsam hantverksskicklighet. Hon mejslar fram och bygger upp isens mångfacetterade ytor av reflexioner, skuggor och brytpunkter. Med samma skärpa lyckas hon också förena forskningsrön med konstnärlig frihet.

Anna Johansson, konstvetare och curator

For more info: http://www.konstforeningenaura.se/ Tack till: Douglas R. MacAyeal
Professor
Department of Geophysical Sciences
University of Chicago och Peter J. Visser
Iceberg bouwplaten/Paper Models
http://www.icebergbouwplaten.nl

>>