2009/2010
THIS IS THE SCORE, part ll
Group exhibition at ELASTIC Gallery, 11 Dec - 23 Jan 2010, Malmö, Sweden
Sound installation
HEAVY LOSS , 2009 and BLANK (folding) ll, 2008


Audio and site-specific installation.
Audio © The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research


"An unusually hot summer today Will Be Considered a cold one Within 60 years."


HEAVY LOSS - one of the most frequently used phrases to describe the financial world in 2009.
Various factors are interrelated and as a parallel to the turmoil in the financial world this also is reflected in the approach to climate change. The common will to change and add the path for future of our planet is strengthened by the apparent impact of human consumption of Earth's resources provide. A clear influence is the massive loss of ice in Antarctica through dramatic scenes makes us understand how quickly it can change. Huge land areas disappear every year from the South Pole where the ice is broken off. This ice can not recover unless the earth is undergoing a new Ice Age.
The loss of ice allows for new areas of the world to be exploited. Where there previously lay year-round ice has now turned into open water and different nations claim the hidden natural resources which have been embedded and inaccessible during meter thick ice.
The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, AWI) in Germany have carried out measurements over the years and studied the environment and wildlife in the Antarctic ice. The project PALAOA intercepting two hydrophones (underwater microphones), the world beneath the ice. Signals are sent on to the German research station Neumayer Base, Antarctica, which then broadcast by satellite link on to the AWI in Germany and the public with live broadcasts on the Internet. The station is located on PALAOA Ekstöms penencula. It is unmanned and is powered entirely by solar and wind power.
Sound installation HEAVY LOSS consisting of cut out holes in the gallery wall forming the word HEAVY LOSS. Inside the wall a sound is played from PALAOA project - a live farewell concert from below the Antarctic ice - one of Earth's last untouched places are disappearing. Man's continued stubbornness of exploiting the earth's resources and short-term thinking goes hand in hand with the tremendous loss we have to live with when the ice at the poles melts.


Catrin Andersson


Source:
© The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research
http://www.awi.de

Text in Swedish:

HEAVY LOSS, 2009
Ljud och plats specifik installation.
Ljud © The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research

“An unusually hot summer today will be considered a cold one within 60 years.”

HEAVY LOSS - en av de mest använda fraser som beskrivit finansvärlden under 2009.
Olika händelser hänger ihop och som en parallell till oron i finansvärlden speglas detta även i synen på klimatförändringarna. Den gemensamma viljan att ändra på och lägga om banan för vår planets framtid stärks genom de synbara konsekvenser som människans förbrukning av jordens resurser ger. En tydlig påverkan är den enorma förlust av ismassor på Antarktis som genom dramatiska scener får oss att förstå hur snabbt det går utför. Enorma landytor försvinner årligen från sydpolen då isen bryts loss. Denna ismassa går inte att återskapa såvida inte jorden genomgår en ny istid.
Isminskningen gör att nya platser för att exploatera jorden växer fram. Där det tidigare låg åretrunt is har nu förvandlats till öppet vatten och olika nationer gör anspråk på de gömda naturresurser som legat dolda och otillgängliga under metertjockt istäcke.
The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research; AWI) i Tyskland har under åren genomfört mätningar och studerat miljön och djurlivet under den Antarktiska isen. Genom projektet PALAOA avlyssnar två hydrofoner (undervattens mikrofoner) världen under isen. Signaler sänds vidare till den tyska forskarstationen Neumayer Base på Antarktis som sedan genom satelitlänk sänder vidare till AWI i Tyskland och allmänheten med livesändningar på internet. Stationen PALAOA är placerad på Ekstöms ishalvön. Den är obemannad och drivs helt genom sol och vindkraft.
Ljud installationen HEAVY LOSS består av utsågade hål i väggen som bildar ordet HEAVY LOSS. Inne i väggen spelas ljud från projektet PALAOA - en live avskedskonsert från under den antarktiska isen - en av jordens sista orörda platser som håller på att försvinna. Människans fortsatta envishet med att exploatera jordens resurser och tänka kortsiktigt går hand i hand med den enorma förlust vi får leva med när isen vid jordens poler smält.

Catrin Andersson

Källa:
© The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research
http://www.awi.de

LINK TO PALAOA LIVESTREAM - PALAOA - Transmitting live from the Ocean below the Antarctic Ice >>