ICON (Change), 2002
ICON (B), 2002
ICON (Sign), 2002
ICON (Hair & Body), 2002
ICON (Bar du Nord), 2002
ICON (Sundeck), 2002
ICON (NISSE), 2002
ICON (TRYK/PUSH), 2002
ICON (beach), 2002
ICON (Staircase), 2002
 
Colour photographs, each 50 x 50 cm.