2008UNKNOWN LANDELASTIC

MALMÖ. Sweden
<
 

Triangulating Source of Tremor, 2008

Sound piece

Listen to sound:

 

UNKNOWN LAND

22 - 30 August & 10 - 20 Sept. 2009 på ELASTIC, Malmö

Catrin Andersson (SE), Alexander Gutke (SE), Jone Kvie (NO), Manuela Marques (PT)
Laurent Montaron (FR) och Evariste Richer (FR). Curator: Anna Johansson

Landskapet intar en alldeles särskild roll i konsthistorien, och som källa för inspiration tycks det aldrig sluta fascinera. I en tid då det konstateras att det knappt finns några orörda områden på jorden kvar, riktar utställningen Unknown Land strålkastarljuset mot platser och fenomen som, trots vetenskapens utveckling och människans exploateringsiver, fortfarande väcker förundran och spekulation.
I utställningen presenteras verk av sex konstnärer som med skulptur, video, installationer och objekt framkallar föreställningar om ett landskap i vidare bemärkelse och som vi annars inte har direkt tillgång till - det som ter sig och möjligen kommer att förbli gåtfullt för oss. Oavsett om de tar sin utgångspunkt i fiktion eller vetenskap knyter verken även an till landskapet som en plats för introspektion och sätter perspektiv på människan och hennes relation till världen.
Titeln Unknown Land är hämtad från det latinska uttrycket Terra Incognita som användes av kartografer fram till 1800-talet för att på kartor markera ditintills okända platser. En legend berättar dessutom att kartograferna såg goda möjligheter att finna drakar just där.
Flera av utställningens konstnärer visas härmed för första gången i Sverige.
Curator Anna Johansson

text in english:

UNKNOWN LAND
22-30 August, 10-20 Sept. 2009 at ELASTIC, Malmö, Sweden
Participating artists: Catrin Andersson (SE), Alexander Gutke (SE), Jone Kvie (NO), Manuela Marques (PT), Laurent Montaron (FR) and Evariste Richer (FR)


The landscape has a particular place in art history and as a source of inspiration it never ceases to fascinate. In a time when there are scarcely any remaining geographical territories to discover on the earth, Unknown Land highlights places and phenomena that, despite scientific developments and human eagerness to exploit what is left, continue to fill us with wonder and trigger speculation.
The exhibition introduces sculpture, video, installations, sounds works and objects by six artists, evoking notions of landscape in a broader sense and beyond the everyday reach – that which appears to be and perhaps will remain mysterious to us. Whether taking their point of departure in science or fiction, the works in the exhibition deal with the landscape as a place for introspection and setting our relationship to the world in a wider context.
The title Unknown Land is taken from the Latin Terra Incognita used by cartographers until the 19th century to mark unknown territories on maps. Places, according to one legend, where the cartographers might have a good chance of finding dragons…
Several of the artists in the exhibition are hereby shown for the first time in Sweden.
Curator Anna Johansson

REVIEW


Med stöd från: Malmö Kulturstöd, Malmö Stad och Franska Ambassaden/Franska Institutet i Stockholm

Thanks to: Prof. Douglas R. MacAyeal
Department of Geophysical Sciences
University of Chicago